Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - след 7 клас

Професия: 811060 - Ресторантьор

Специалност: 8110603 - Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Приема по специалността, се извършва след завършен 7 клас ,като от успешно положените изпити се взема удвоения резултат от изпита по български език и литература от Националното външно оценяване и удвоения резултат от изпита по математика от НВО.

В образуването на бала, освен оценките от изпитите, се включват оценките по Биология и здравно образование  и химия и опазване на околната следа, от свидетелството за основно образование.

1 паралелка - 26 ученика