Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Производство на кулинарни изделия и напитки

Професия: 811070 - Готвач

Спецалност - 8110701 - Производство на кулинарни изделия и напитки

1 паралелка - 26 ученика

Приема по специалността, се извършва след завършен 7 клас, като от успешно положените изпити се взема удвоения резултат от изпита по български език и литература и удвоения резултат от изпита по математика от Националното външно оценяване.

В образуването на бала, освен оценките от изпитите, се включват оценките по Биология и здравно образование и химия и опазване на околната следа  от свидетелството за основно образование.