Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Обява за образователен медиатор

Обява за образователен медиатор

Във връзка с изпълнение на дейностите по НП "Подкрепа на образователните медиатори и социални работници",

ПГТ " Н. Вапцаров" обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор

Документи се подават в сградата на училището до 29.06.2022г.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено минимум средно образование

2.Умения за работа с деца, родители, познаване и съпричасност към проблемите им.

3. Необходими лични качества:

- лоялност към институцията

- дискретност

- толерантност

- умения за работа в екип

- умения за общуване

- умения да изпълнява стриктно възложените му задачи

- умения за мотивация

5. Професионален опит не се изисква

6. Допълнителна квалификация - компютърна грамотност

7. Начин на извършване на подбора

- по документи

- събеседване с избраните по документи кандидати

8 Необходими документи

- Писмено заявление за кандидатстване

- Автобиография

- Копие от диплома за завършено образование

- Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения.