Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Информация за проекта

Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme                  Project No: CB0007.2.22.227         

                               CCI Number2014TC1615CB007                                  Youth Digital Spaces

                               

                            

ПРОЕКТ „ МЛАДЕЖКИ ДИГИТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА“

Проект CB0007.2.22.227 „Младежки дигитални пространства“ е  финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество България- Сърбия 2014-2020, приоритетна ос - Младеж.

Проектът се изпълнява в сътрудничество между ПГТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил, България и Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград, Сърбия.

Основна концепция на проекта:

  • Да създаде младежки пространства където учениците по привлекателен начин и чрез неформално образование да развиват техните лични знания и умения.
  • Благодарение на неформалното образование се развиват няколко ключови компетентности и основни умения,  които подпомагат личностното и професионално развитие на участниците в образователния процес.

 

По проекта ще бъдат проведени обучения за учениците от двете училища по всички  ключови компетентности, които ще бъдат организирани в гр. Кюстендил и гр. Димитровград. Ключови компетентности:

 Знания, умения и нагласи, които помагат на учащите да постигнат личностна реализация и, на по-късен етап от живота си, да намерят работа и да участват в живота на обществото.

Осигуряват свързаност между личната, социалната и професионалната изява на съвременния човек.

Кои са ключовите компетентности?

  1. Общуване на роден език;
  2. Общуване на чужди езици;
  3. Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите;
  4. Дигитална компетентност;
  5. Умения за учене;
  6. Обществени и граждански компетентности;
  7. Инициативност и предприемачество;
  8. Културни компетентности;

Основен момент в проекта е развитие на Инициатива „Виртуална класна стая“ , където учениците ще участват в планираните обучения, ще имат достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, ще имат възможност за самоподготовка, участие в извънкласни форми на обучение и придобиване на нови знания и умения в благоприятна и защитена интернет среда.

Във всяко училище ще бъде обособена Зала „Забранено за възрастни“! , с 26 работни места, оборудвана със специализиран хардуер и софтуер, които позволяват лесен достъп до учебни материали, обработка на учебни материали, учене от дистанция.

Новото технологично оборудване ще се използва за провеждане на обучения и развитие на ключови компетентности с акцент върху дигиталните умения.

 Преминалите през обучение ученици ще сформират фокус-групи, които ще предават придобитите си знания на своите връстници.

 

Инициативата ще бъде подкрепена и със създаване на уеб-сайт, който ще се използва и за средство за комуникация между учениците и място за обмяна на опит и добри практики, публикуване на новини и актуална информация за училищния живот.

Уеб-сайтът ще съдържа и специализиран модул за електронно обучение и затворен тип социална мрежа, която ще се използва само от учениците на двете училища.

 

 ПО ПРОЕКТА СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИ В  ТРИДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ДВЕ ОТ КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  -БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. ЗА ЦЕЛТА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ, МОТИВАЦИОННО ПИСМО И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ НА Е-MAIL  tgsbgrs@mail.bg ДО 29.01.2021 Г. БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ОТ УЧЕНИК И ДЕКЛАРАЦИЯ -СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ, КАКТО И МОТИВАЦИОННО ПИСМО СА КАЧЕНИ В  www.elearnpgtkn.com.