Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Проект CB0007.2.22.227 ” Младежки дигитални пространства ”

 

                     

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

 

Професионална Гимназия по Туризъм „Никола Йонков Вапцаров“, в качеството си на Водещ партньор,  започна изпълнение на проект „Младежки дигитални пространства“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Р. България и Р. Сърбия 2014-2020.

Проектът ще се изпълнява в партньорство с Гимнзаия „Св.Св.Кирили и Методий“, гр. Димитрвоград, Р. Сърбия и е на обща стойност 109 058.75 евро.

Главна цел на преоекта е: Промоция на сътрудничеството в сферата на младежкото развитие, което ще допринесе до интеграция и балансирано развитие на младежкия потенциал в трнасграничиния регион. Специфични цели: 1.Осигуряване на ефективна, и безопасна образователна и обучителна средам 2.Подкрепа на трансграничното младежко сътрудничество и мобилност.3.Окуражаване младите хора да отговорят на образователните възможности и да бъдат по-активни в училищния и социален живот.

В рамките на проекта ще се проведат серия от обучения за учениците от двете училища по основните ключови компетенции съгласно европейската рамка на ключови компетенции, с акцент върху развитие на дигитални компетенции.

За целите на проекта в двете училища ще бъдат оборудвани специализирани виртуални класни стаи „Забранено за възрастни!“,   където учениците ще имат възможност да развиват ключови умения и компетенции и да осмислят свободното си време.

 

Очаквайте скоро новини за изпълнение на проекта.

 

Тази публикация е направена  с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ПГТ „Никола Й.Вапцаров“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.