Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Административни услуги и образци на документи

Прикачени документи

20. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - тук
19. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - тук
18. Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация -тук
17. Издаване на удостоверение за професионално обучение, свидетелство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност - тук
16. Издаване на диплома за средно образование - тук
15. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - тук
14. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити- тук
13.2. Заявление за преместване - тук
13.1. Заявление за приемане - тук
13. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища- тук
12. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2020/2021г.) - тук
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2020/2021г.) - тук
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи- тук
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - тук
Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация- тук
Издаване на удостоверение за професионално обучение, свидетелство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност - тук
Издаване на диплома за средно образование - тук
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - тук
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити -тук
заявление за преместване
заявление за приемане
Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища