Facebook
ПГТ Н. Й. Вапцаров - Кюстендил
Професионална гимназия по туризъм

Наредби и полезни връзки

Прикачени документи

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (обн. – ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г.)
Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн. – ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г.) пос. изм. и доп. ДВ. бр.52 от 5 юли 2022 г
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., посл. изм. и доп. и доп. ДВ. бр.43 от 10 юни 2022г.
Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., посл. изм. и доп., бр. 65 от 12.08.2022 г., в сила от началото на учебната 2022/2023 година.
Наредба за приобщаващото образование - акт. 04.11.2021 г.
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., посл. изм. ДВ. бр.7 от 25.01.2022 г.
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование - акт. 04.05.2022 г.